Kinder- & Jeugdtherapie

Buro Kind & Co begeleid kinderen en jongeren die te maken hebben met psychosociale problemen en is er voor kinderen waarbij het opgroeien niet als vanzelf gaat, volgens de benadering van de integratieve kinder- en jeugdtherapie. Waar in andere therapievormen de hulpvraag van een kind op één manier wordt verklaard en verholpen, gebeurt dit bij integratieve kinder- en jeugdtherapie op verschillende manieren waarbij het kind uitgangspunt is. De hulpvraag van het kind wordt door de therapeut op zes verschillende gebieden bekeken en behandeld. Daarnaast wordt er binnen deze werkwijze een extra dimensie toegevoegd: de krachten en de persoonlijkheid van het kind bepalen de manier waarop de therapie wordt gegeven. De therapie werkt dus met methoden en materialen die aansluiten bij de belevingswereld en interesse van het kind.

De integratieve kinder- en jeugdtherapie is een kindgerichte therapie en benaderd het kind in zijn geheel door te kijken naar het gedrag, de manier van denken, het familiesysteem, de bestaande emoties en gevoelens, de spirituele kant en naar het lichaam van het kind. Alles vanuit de opvatting dat een kind bestaat uit deze verschillende onderdelen en deze allemaal invloed op elkaar uitoefenen. Het is laagdrempelig, kortdurend en oplossingsgericht. Het kind staat centraal, samen met zijn hele binnen- en buitenwereld. Kinderen hebben allemaal zo hun eigen bewuste en onbewuste wijsheden. In de therapie wordt het kind begeleid om deze wijsheden in te zetten om vervolgens het doel te behalen.

Het kind kan niet los worden gezien van zijn ouders en het gezin waarin het opgroeit. Dit systeem is van groot belang op de ontwikkeling van een kind. Daarom wordt er naast de individuele behandeling van een kind ook aandacht besteed aan de ouders en/of het hele gezin waarin het kind opgroeit. Het kan voorkomen dat de hulpvraag van een kind te verklaren is vanwege een disbalans in zijn of haar systeem. Op dat moment zal de nadruk van de behandeling meer liggen op het herstellen van de balans in het systeem waarin het kind opgroeit. Ouders en/of overige gezinsleden krijgen steun en tips en worden dan op een actieve manier betrokken in de therapie zodat het systeem weer in evenwicht raakt.

Systeemtherapeutische aanpak

Een probleem of een psychische klacht staat nooit op zichzelf. Iemands sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties, het systeem genaamd, hebben invloed op problemen. Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderliggende interactiepatronen kom je sneller tot de kern van het probleem. Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner. De systeemtherapeutische aanpak heeft meerwaarde bij een breed scala aan problemen. Bijvoorbeeld bij psychische problemen en klachten, relatie- en gezinsproblematiek, huiselijk geweld en lichamelijke aandoeningen.

Samen met het gezin worden de zorgen en hulpvragen in kaart gebracht en wordt er gekeken naar de gewenste verandering. Eventueel worden hierbij belangrijke mensen uit het netwerk van het gezin geactiveerd zodat zij ook een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem en het gezin kunnen ondersteunen.

Doelgroep

Kinder- en jeugdtherapie kan helpend zijn voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar (en hun gezinnen) die te maken hebben met bijvoorbeeld:

 • verlieservaring / rouwverwerking
 • slaapproblemen, nare dromen
 • problemen op school
 • eetproblemen
 • onverklaarbare buik- en hoofdpijnen
 • hechtingsproblemen
 • faalangst
 • pesten of gepest worden
 • te veel piekeren
 • druk of agressief gedrag
 • scheidingsproblematiek
 • angsten en/of trauma’s

Daarnaast kan psycho educatie aangeboden worden wanneer uw kind is gediagnosticeerd met bijvoorbeeld AD(H)D of een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS).

Verwijzen naar de kinder- en jeugdtherapeut

Er bestaan verschillende mogelijkheden waarop verwezen kan worden naar Buro Kind & Co. Sinds de invoering van de transitie jeugdzorg ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij de gemeenten. Met de Peelgemeenten (waaronder o.a. de gemeente Laarbeek), gemeente Helmond, Dommelvallei+ en de gemeente Eindhoven heeft Buro Kind & Co een overeenkomst gesloten die het mogelijk maakt om jeugdhulp te kunnen bieden aan alle kinderen en jongeren die woonachtig zijn binnen deze gemeenten. Om hiervoor in aanmerking te komen is een indicatie nodig die aangevraagd kan worden door een opvoedondersteuner van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Een tweede mogelijkheid om in aanmerking te komen voor kinder- en jeugdtherapie is middels een doorverwijzing van de huisarts.

Tot slot kunnen ouders ook zelf contact opnemen met Buro Kind & Co wanneer zij graag hulp willen voor hun kind. Zij dienen dan zelf zorg te dragen voor de bekostiging van het traject.

Vergoedingen

Wanneer de gemeente middels een indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin of middels een doorverwijzing van de huisarts een beschikking afgeeft, dragen zij zorg voor de kosten van het gehele traject. Wanneer er geen sprake is van een beschikking vanuit de gemeente, dienen ouders zelf zorg te dragen voor de kosten van het traject. Buro Kind & Co is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen waardoor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar mogelijk is vanuit de aanvullende verzekering:

Contactgegevens

Buro Kind & Co

Molenstraat 2a

5737 BW Lieshout

Tel: 06 – 22 22 56 66

Website:        www.burokindenco.nl

Email:            info@burokindenco.nl

Lid van de Vereniging van en voor Kindertherapeuten (VvvK).

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).

Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

De afspraken vinden in principe plaats in de praktijk van Buro Kind & Co in het Paramedisch Centrum in Lieshout. Indien dit niet mogelijk is kan ook uitgeweken worden naar de locaties in Aarle-Rixtel of  Beek en Donk.